แบบทดสอบก่อนเรียน
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่นเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint

คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   

   เกณฑ์การประเมิน
ได้ 0-7 คะแนน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง
ได้ 8-14 คะแนน
อยู่ในระดับ
พอใช้
ได้ 15-21 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
ได้ 22-30 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดีมาก

ข้อที่ 1) นิทานอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
    นิทานที่ทันสมัย
    นิทานที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    นิทานแห่งอนาคต
    นิทานที่วาดจากดินสอเทคโนโลยี 

ข้อที่ 2) สตอรี่บอร์ด (Story Board) คืออะไร
    โครงร่างนิทาน
    การวางแผนงบประมาณในการสร้าง
    การวาดการ์ตูนในเนื้อเรื่อง
    การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ 

ข้อที่ 3) ความหมายของนิทานตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
    เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป
    การเล่าเรื่องตลก
    การเล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน
    การบอกสิ่งที่ได้เห็นมาในอดีต

ข้อที่ 4) โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในบทเรียนนี้ใช้เวอร์ชั่นอะไร
    Microsoft PowerPoint 2010
    Microsoft PowerPoint 2007
    Microsoft PowerPoint 2013
    Microsoft PowerPoint 2011

ข้อที่ 5) โลโก้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คือ
   
   
   
   

ข้อที่ 6) โปรแกรมMicrosoft PowerPoint เป็นโปรแกรมใช้งานอะไร
    โปรแกรมคำนวณ
    โปรแกรมนำเสนองาน
    โปรแกรมสร้างตาราง
    โปรแกรมสำหรับพิมพ์งาน

ข้อที่ 7) ภาพเครื่องมือนี้มีหน้าที่อะไร
    สร้างภาพนิ่งใหม่
    แทรกรูปภาพ
    สร้างรูปภาพ
    แทรกภาพถ่าย

ข้อที่ 8) ภาพเครื่องมือนี้ มีหน้าที่อะไร
    แทรกกล่องงาน
    แทรกกล่องข้อความ
    แทรกอักษรภาษาอังกฤษ
    แทรกรูปภาพ 

ข้อที่ 9) ภาพเครื่องมือนี้ เป็นการแทรกรูปภาพอะไร
    รูปร่างตัวการ์ตูน 
    รูปร่างเรขาคณิต
    รูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์
    รูปร่างเฉพาะ

ข้อที่ 10) ภาพเครื่องมือนี้ มีไว้ทำอะไร
    วาดภาพ   
    ติดตั้งจุด
    แก้ไขรูปร่าง  
    สร้างสี่เหลี่ยม

ข้อที่ 11) การนำเสนองานด้วยใช้ปุ่มที่แป้นพิมพ์กดปุ่มอะไร
    F5  
    F6
    F15  
    F10 

ข้อที่ 12) การวาดภาพจะต้องตั้งค่ากระดาษให้เป็นรูปแบบเค้าโครงใด
    รูปแบบเค้าโครง ภาพนิ่งชื่อเรื่อง
    รูปแบบเค้าโครง ชื่อเรื่องและเนื้อหา
    รูปแบบเค้าโครง ว่างเปล่า
    รูปแบบเค้าโครง  เฉพาะชื่อเรื่อง

ข้อที่ 13) ภาพเครื่องมือนี้  มีหน้าที่อะไร
    ตกแต่งตัวอักษร
    ตกแต่งรูปร่าง
    ตกแต่งรูปภาพ
    แก้ไขรูปแบบรูปร่าง 

ข้อที่ 14) เมื่อเราจะทำการรวมรูปร่างเมื่อเลือกหมดแล้วจะต้องให้เมาส์มีลักษณะใด
ถึงจะคลิกขวาเมาส์เพื่อรวมรูปร่างได้

    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว

ข้อที่ 15) การบันทึกภาพจะต้องให้มีรูปแบบใดถึงจะเหมาะสมกับการสร้างตัวละครในนิทาน
    รูปแบบ GIF
    รูปแบบ JPEG
    รูปแบบ PNG
    ทุกรูปแบบ

ข้อที่ 16) โปรแกรมMicrosoft PowerPointเมื่อทำการบันทึก รูปแบบจะเป็นอะไร
    รูปแบบ .pdf
    รูปแบบ .mov
    รูปแบบ .doc
    รูปแบบ .pttx

ข้อที่ 17) ภาพเครื่องมือนี้ มีหน้าที่บันทึกแบบใด
    บันทึกทับกรณีมีไฟล์อยู่แล้ว
    บันทึกไฟล์ที่เปิดออกมาแล้วแก้ไข
    บันทึกครั้งแรกที่ยังไม่มีการบันทึก
    ถูกต้องทุกข้อ

ข้อที่ 18) ให้เรียงลำดับขั้นตอนการบันทึกงานในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint
1. กดปุ่มบันทึก
2. ไปที่แทบเมนูแฟ้ม แล้วคลิกที่บันทึก
3. ตั้งชื่อไฟล์
4. เลือกตำแหน่งที่จะทำก
ารบันทึก
    1-2-3-4    
    1-3-4-2
    3-2-1-4
    2-4-3-1

ข้อที่ 19) การเปลี่ยนฉากหรือเราจะทำการเพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนจะต้องไปที่แทบเมนูใด
    ออกแบบ     
    แทรก
    มุมมอง
    การเปลี่ยน

ข้อที่ 20) เมื่อเราจะวาดรูปดอกไม้  จะต้องเลือกรูปร่างอะไรบ้าง ้
      
     
   
   

ข้อที่ 21) ไฟล์เสียงประเภทใดที่ไม่สามารถแทรกในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ได้
    .MP3  
    .WMA
    .WAV
    .AVI

ข้อที่ 22) ไฟล์เสียงที่มีขนาดเล็กและมีคุณภาพนิยมใช้กันมากในปัจจุบันคือ
    รูปแบบ .MP4
    รูปแบบ .MP3   
    รูปแบบ .WAV  
    รูปแบบ .WMA

ข้อที่ 23) จากภาพพื้นฐานการบันทึกเสียงนี้  หมายเลข 3 คือเมนูอะไร
    เล่นเสียงที่บันทึกเสร็จ  
    การเริ่มบันทึก
    หยุดการบันทึก
    ตั้งชื่อการบันทึก 


ข้อที่ 24) ไฟล์เสียงที่มีอยู่ในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint พร้อมใช้งานมาจากการแทรกเมนูเสียงใด
    เสียงจากภาพตัดปะ...
    บันทึกเสียง...
    เสียงจากแฟ้ม...  
    เสียงในเครื่อง...

ข้อที่ 25) การแทรกเสียงลงในโปรแกรม Microsoft PowerPoint จะต้องแทรกเสียงในแทบเมนูใด
    แทรก-เสียง   
    แทรก-ไฟล์
    ออกแบบ-เสียง  
    มุมมอง-เสียง

ข้อที่ 26) การรวมองค์ประกอบของนิทานจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
    ฉากนิทาน 
    เสียง
    ตัวละคร
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27) การเปลี่ยนฉากในนิทานให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติจะต้องตั้งค่าอย่างไร
    นำเครื่องถูกหน้าเมื่อคลิกเมาส์ออก 
    คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคลิกเมาส์
    คลิกปุ่มเล่นอัตโนมัติ    
    ตั้งเวลาให้เป็นอัตโนมัติ 

ข้อที่ 28) การตั้งค่าเพลงประกอบนิทานจะต้องตั้งค่าอย่างไรเพลงถึงจะเล่นทุกฉาก
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นในภาพนิ่งทั้งหมด
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นอัตโนมัติ
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นเมื่อคลิก
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นในภาพนิ่งปัจจุบัน

ข้อที่ 29) การบันทึกงานในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint์ให้เป็นรูปแบบวีดีโอจะต้องเลือกรูปแบบอะไรก่อนบันทึกงาน
    PowerPoint Presentation 
    WindowMediaVideo
    PowerPoint Show
    JPEG File Interchange Format

ข้อที่ 30) การแทรกข้อความแบบโค้งจะต้องไปที่เมนูใดบ้าง
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-การแปลง
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-เงา
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-การสะท้อน 
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-การหมุนสามมิติ