บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 6 การสร้างนิทาน

 คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   

   เกณฑ์การประเมิน
ได้ 0-4 คะแนน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง
ได้ 5-6 คะแนน
อยู่ในระดับ
พอใช้
ได้ 7-8 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
ได้ 9-10 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดีมากข้อที่ 1) การรวมองค์ประกอบของนิทานจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
    ฉากนิทาน 
    เสียง
    ตัวละคร
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2) นักเรียนจะทำการแทรกตัวละครและเสียง นักเรียนจะต้องไปที่แทบเมนูใด
    แทบเมนูแฟ้ม              
    แทบเมนูออกแบบ
    แทบเมนูแทรก   
    แทบเมนูภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 3) ไฟล์เสียงที่จะนำมาแทรกในนิทานจะต้องใช้ไฟล์รูปแบบใดที่มีขนาดเล็กที่สุด
    รูปแบบ .MP4
    รูปแบบ .MP3      
    รูปแบบ .WAV
    รูปแบบ .WMA

ข้อที่ 4) การเปลี่ยนฉากนิทานจะต้องไปที่แทบเมนูใด
    แทบเมนูการเปลี่ยน        
    แทบเมนูการนำเสนอภาพนิ่ง
    แทบเมนูแทรก    
    แทบเมนูภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 5) การเปลี่ยนฉากในนิทานให้เปลี่ยนโดยอัตโนมัติจะต้องตั้งค่าอย่างไร
    นำเครื่องถูกหน้าเมื่อคลิกเมาส์ออก     
    คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคลิกเมาส์
    คลิกปุ่มเล่นอัตโนมัติ       
    ตั้งเวลาให้เป็นอัตโนมัติ 


ข้อที่ 6) เมื่อเราจะทำการเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวละครจะต้องไปที่แทบเมนูใด
    แทบเมนูการออกแบบ     
    แทบเมนูการนำเสนอภาพนิ่ง
    แทบเมนูแทรก
    แทบเมนูภาพเคลื่อนไหว

ข้อที่ 7) ถ้าเราจะทำการตั้งค่าของการเคลื่อนไหว เช่น ตั้งเวลา หรือจัดลำดับก่อนหลังการแสดง จะต้องคลิกที่เมนูใดหน้าต่างการตั้งค่าถึงจะปรากฏออกมา
    บานหน้าต่างการเคลื่อนที่ 
    บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว
    บานหน้าต่างตั้งค่าอื่นๆ
    บานหน้าต่างรูปภาพ

ข้อที่ 8) การตั้งค่าเพลงประกอบนิทานจะต้องตั้งค่าอย่างไรเพลงถึงจะเล่นทุกฉาก
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นในภาพนิ่งทั้งหมด          
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นอัตโนมัติ
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นเมื่อคลิก
    เมนูการเล่น – ตั้งค่าให้เป็นเล่นในภาพนิ่งปัจจุบัน

ข้อที่ 9) การแทรกข้อความแบบโค้งจะต้องไปที่เมนูใดบ้าง
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-การแปลง        
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-เงา
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-การสะท้อน  
    รูปแบบ-ลักษณะพิเศษข้อความ-การหมุนสามมิติ

ข้อที่ 10) การบันทึกงานในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint์ให้เป็นรูปแบบวีดีโอจะต้องเลือกรูปแบบอะไรก่อนบันทึกงาน
    PowerPoint Presentation  
    WindowMediaVideo
    PowerPoint Show
    JPEG File Interchange Format