บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 5 การบันทึกเสียง

 คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   

   เกณฑ์การประเมิน
ได้ 0-4 คะแนน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง
ได้ 5-6 คะแนน
อยู่ในระดับ
พอใช้
ได้ 7-8 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
ได้ 9-10 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดีมากข้อที่ 1) ไฟล์เสียงประเภทใดที่ไม่สามารถแทรกในโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้
    .MP3   
    .WMA
    .WAV
    .AVI

ข้อที่ 2) ไฟล์เสียง WMA (.wma) เป็นไฟล์เสียงที่บริษัทอะไรเป็นผู้สร้างขึ้นมา
    บริษัทไมโครซอฟต์           
    บริษัทอินเตอร์ซอฟต์
    บริษัทซอฟต์แวร์อินเตอร์
    บริษัทไลท์แอนซาวว์

ข้อที่ 3) ไฟล์เสียงที่มีขนาดเล็กและมีคุณภาพนิยมใช้กันมากในปัจจุบันคือ
    รูปแบบ .MP4
    รูปแบบ .MP3    
    รูปแบบ .WAV   
    รูปแบบ .WMA

ข้อที่ 4) การบันทึกเสียงจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
    โปรแกรมสำหรับบันทึกเสียง
    เนื้อหาของการบรรยาย
    ไมโครโฟน       
    ถูกทุกข้อ

จากภาพนี้ใช้ตอบคำถาม ข้อที่ 5-8

ข้อที่ 5) จากภาพพื้นฐานการบันทึกเสียงนี้  หมายเลข 1 คือเมนูอะไร
    เล่นเสียงที่บันทึกเสร็จ     
    การเริ่มบันทึก
    หยุดการบันทึก
    ตั้งชื่อการบันทึก 


ข้อที่ 6) จากภาพพื้นฐานการบันทึกเสียงนี้  หมายเลข 2 คือเมนูอะไร
    เล่นเสียงที่บันทึกเสร็จ   
    การเริ่มบันทึก
    หยุดการบันทึก
    ตั้งชื่อการบันทึก 

ข้อที่ 7) จากภาพพื้นฐานการบันทึกเสียงนี้  หมายเลข 3 คือเมนูอะไร
    เล่นเสียงที่บันทึกเสร็จ      
    การเริ่มบันทึก
    หยุดการบันทึก
    ตั้งชื่อการบันทึก 

ข้อที่ 8) จากภาพพื้นฐานการบันทึกเสียงนี้  หมายเลข 4 คือเมนูอะไร
    เล่นเสียงที่บันทึกเสร็จ             
    การเริ่มบันทึก
    หยุดการบันทึก
    ตั้งชื่อการบันทึก 

ข้อที่ 9) การแทรกเสียงลงในโปรแกรมMicrosoft PowerPointจะต้องแทรกเสียงในแทบเมนูใด
    แทรก-เสียง        
    แทรก-ไฟล์
    ออกแบบ-เสียง           
    มุมมอง-เสียง

ข้อที่ 10) ไฟล์เสียงที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint พร้อมใช้งานมาจากการแทรกเมนูเสียงใด
    เสียงจากภาพตัดปะ...      
    บันทึกเสียง...
    เสียงจากแฟ้ม...  
    เสียงในเครื่อง...