บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน

 คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   

   เกณฑ์การประเมิน
ได้ 0-4 คะแนน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง
ได้ 5-6 คะแนน
อยู่ในระดับ
พอใช้
ได้ 7-8 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
ได้ 9-10 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดีมากข้อที่ 1) การตั้งค่าหน้ากระดาษจะต้องเข้าไปที่แทบเมนูอะไร
    เค้าโครง
    ออกแบบ
    แทรก
    เปลี่ยนภาพนิ่ง

ข้อที่ 2) ภาพเครื่องมือนี้  มีไว้ทำอะไร
    แทรกรูปภาพ         
    คัดลอกกระดาษ
    สร้างภาพนิ่งเพิ่ม 
    ทำเครื่องให้กระดาษ

ข้อที่ 3) โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ เมื่อทำการบันทึก รูปแบบจะเป็นอะไร
    รูปแบบ .pdf
    รูปแบบ .mov
    รูปแบบ .doc
    รูปแบบ .pttx

ข้อที่ 4) การบันทึกงานของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ปุ่มบันทึกจะอยู่ในแทบเมนูอะไร
    แทรก
    ออกแบบ
    แฟ้ม
    มุมมอง

ข้อที่ 5) ภาพเครื่องมือนี้ มีหน้าที่บันทึกแบบใด
    บันทึกทับกรณีมีไฟล์อยู่แล้ว
    บันทึกไฟล์ที่เปิดออกมาแล้วแก้ไข
    บันทึกครั้งแรกที่ยังไม่มีการบันทึก
    ถูกต้องทุกข้อ 

ข้อที่ 6) ภาพเครื่องมือนี้   มีหน้าที่บันทึกแบบใด
    บันทึกเพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่
    บันทึกทับไฟล์เก่า
    บันทึกกรณีที่มีไฟล์อยู่แล้ว
    ถูกต้องทุกข้อ 

ข้อที่ 7) ให้เรียงลำดับขั้นตอนการบันทึกงานในโปรแกรม Microsoft PowerPoint
1. กดปุ่มบันทึก
2. ไปที่แทบเมนูแฟ้ม แล้วคลิกที่บันทึก
3. ตั้งชื่อไฟล์
4. เลือกตำแหน่งที่จะทำก
ารบันทึก
    1-2-3-4    
    1-3-4-2
    3-2-1-4
    2-4-3-1

ข้อที่ 8) การเปลี่ยนฉากหรือเราจะทำการเพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนจะต้องไปที่แทบเมนูใด
    ออกแบบ           
    แทรก
    มุมมอง
    การเปลี่ยน

ข้อที่ 9) เมื่อเราจะวาดรูปดอกไม้  จะต้องเลือกรูปร่างอะไรบ้าง ้
                
     
                   
   

ข้อที่ 10) รูปร่างนี้  จะสามารถวาดรูปอะไรได้บ้าง
    รูปต้นไม้
    รูปเมฆ
    รูปพุ่มไม้
    ถูกทุกข้อ