บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน

 คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   

   เกณฑ์การประเมิน
ได้ 0-4 คะแนน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง
ได้ 5-6 คะแนน
อยู่ในระดับ
พอใช้
ได้ 7-8 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
ได้ 9-10 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดีมากข้อที่ 1) รูปร่างในการวาดภาพตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบไหน
    รูปแบบเรขาคณิต
    รูปแบบสี่เหลี่ยม
    รูปแบบวงกลม
    รูปแบบเส้นตรง

ข้อที่ 2) ภาพเครื่องมือนี้ มีไว้ทำอะไร
    วาดภาพ          
    ติดตั้งจุด
    แก้ไขรูปร่าง   
    สร้างสี่เหลี่ยม

ข้อที่ 3) การออกแบบตัวละครจะต้องเน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญ
    การวาดที่ง่ายและสื่อถึงตัวละครนั้นๆ
    ลวดลายให้มากๆ เพื่อความสวยงาม
    เน้นภาพที่สวยงามสีสันมากๆ
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4) การวาดภาพจะต้องตั้งค่ากระดาษให้เป็นรูปแบบเค้าโครงใด
    รูปแบบเค้าโครง ภาพนิ่งชื่อเรื่อง
    รูปแบบเค้าโครง ชื่อเรื่องและเนื้อหา
    รูปแบบเค้าโครง ว่างเปล่า
    รูปแบบเค้าโครง  เฉพาะชื่อเรื่อง

ข้อที่ 5) ภาพเครื่องมือนี้  มีหน้าที่อะไร
    ตกแต่งตัวอักษร
    ตกแต่งรูปร่าง
    ตกแต่งรูปภาพ
    แก้ไขรูปแบบรูปร่าง 

ข้อที่ 6) ภาพเครื่องมือนี้  มีหน้าที่อะไร
    ตกแต่งตัวอักษร
    ตกแต่งรูปร่าง
    ตกแต่งรูปภาพ
    แก้ไขรูปแบบรูปร่าง 

ข้อที่ 7) ภาพเครื่องมือนี้ มีหน้าที่อะไร
    นำไว้ข้างหลัง    
    นำไว้ข้างหน้า
    นำไว้ข้างหลังสุด
    นำไว้ข้างหน้าสุด

ข้อที่ 8) ภาพเครื่องมือนี้ มีหน้าที่อะไร
    นำไว้ข้างหน้าสุด
    นำไว้ข้างหน้า
    นำไว้ข้างหลังสุด
    นำไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 9) เมื่อเราจะทำการรวมรูปร่างเมื่อเลือกหมดแล้วจะต้องให้เมาส์มีลักษณะใด
ถึงจะคลิกขวาเมาส์เพื่อรวมรูปร่างได้

    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว                
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว 
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว                
    ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ูลูกศรเมาส์ 4 หัว 

ข้อที่ 10) การบันทึกภาพจะต้องให้มีรูปแบบใดถึงจะเหมาะสมกับการสร้างตัวละครในนิทาน
    รูปแบบ GIF
    รูปแบบ JPEG
    รูปแบบ PNG
    ทุกรูปแบบ