บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint

 คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   

   เกณฑ์การประเมิน
ได้ 0-4 คะแนน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง
ได้ 5-6 คะแนน
อยู่ในระดับ
พอใช้
ได้ 7-8 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
ได้ 9-10 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดีมากข้อที่ 1) โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นโปรแกรมใช้งานอะไร
    โปรแกรมคำนวณ
    โปรแกรมนำเสนองาน
    โปรแกรมสร้างตาราง
    โปรแกรมสำหรับพิมพ์งาน

ข้อที่ 2) ปุ่มเมนูแฟ้มมีคำสั่งอะไรบ้าง
    New, Open
    Save, Save As
    Print, Close     
    ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3) เรียงขั้นตอนการสร้างเอกสารใหม่
1. ไปคลิกเลือก สร้าง
2. ไปที่เมนูแฟ้ม คลิกที่เมนู แฟ้ม
3. จะปรากฏหน้าพื้นที่การทำงาน
4. แล้วเลือกที่ งานนำเสน
อเปล่า
    4 – 3 – 2  -  1
    1 – 3 – 4  -  2
    2 – 1 – 4  -  3
    2 – 3 – 4  -  1

ข้อที่ 4) ภาพเครื่องมือนี้มีหน้าที่อะไร
    สร้างภาพนิ่งใหม่
    แทรกรูปภาพ
    สร้างรูปภาพ
    แทรกภาพถ่าย

ข้อที่ 5) ภาพเครื่องมือนี้ มีหน้าที่อะไร
    แทรกกล่องงาน
    แทรกกล่องข้อความ
    แทรกอักษรภาษาอังกฤษ
    แทรกรูปภาพ 

ข้อที่ 6) ภาพเครื่องมือนี้ เป็นการแทรกรูปภาพอะไร
    รูปร่างตัวการ์ตูน 
    รูปร่างเรขาคณิต
    รูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์
    รูปร่างเฉพาะ

ข้อที่ 7) การตั้งค่ากระดาษสำหรับการทำงานที่นิยมในปัจจุบันนี้
    ขนาด 16:9        
    ขนาด A4
    ขนาด 4:3          
    ขนาด A5

ข้อที่ 8) ภาพเครื่องมือนี้ มีหน้าที่อะไร
    ระบายสี
    นำเสนองาน
    ตั้งค่าหน้ากระดาษ
    ปรินส์งาน

ข้อที่ 9) การนำเสนองานด้วยใช้ปุ่มที่แป้นพิมพ์กดปุ่มอะไร
    F5       
    F6
    F15      
    F10 

ข้อที่ 10) ภาพเครื่องมือนี้  มีหน้าที่อะไร
    เพิ่ม-ลด ขนาด ตัวอักษร
    เพิ่มจำนวนหน้าของพื้นที่ทำงาน
    พิมพ์อักษรภาษาอังกฤษ
    พิมพ์ตัวเลขในกล่องข้อความ