บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน

 คำชี้แจง : แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   

   เกณฑ์การประเมิน
ได้ 0-4 คะแนน
อยู่ในระดับ
ปรับปรุง
ได้ 5-6 คะแนน
อยู่ในระดับ
พอใช้
ได้ 7-8 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดี
ได้ 9-10 คะแนน
อยู่ในระดับ
ดีมากข้อที่ 1) ความหมายของนิทานตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
    เรื่องที่เล่ากันมา เช่น นิทานชาดก และนิทานอีสป
    การเล่าเรื่องตลก
    การเล่าเหตุการณ์ปัจจุบัน
    การบอกสิ่งที่ได้เห็นมาในอดีต

ข้อที่ 2) องค์ประกอบของนิทานมีอะไรบ้าง
    นิทาน ผู้เล่าเรื่อง ตัวละคร
    ผู้เล่าเรื่อง ผู้ฟังนิทาน
    ผู้เล่าเรื่อง เนื้อเรื่องนิทาน ผู้ฟังนิทาน
    เนื้อหานิทาน ฉากประกอบนิทาน

ข้อที่ 3) สตอรี่บอร์ด (Story Board) คืออะไร
    โครงร่างนิทาน
    การวางแผนงบประมาณในการสร้าง
    การวาดการ์ตูนในเนื้อเรื่อง
    การสร้างภาพให้เห็นลำดับขั้นตอนตามเนื้อเรื่องที่ต้องการ 

ข้อที่ 4) รายะเอียดของสตอรี่บอร์ด (Story Board) มีอะไรบ้าง
    ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ
    ข้อความ รูปภาพ
    ภาพเคลื่อนไหว เสียง
    ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิโอ

ข้อที่ 5) นิทานอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร
    นิทานที่สร้างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    นิทานที่ทันสมัย
    นิทานแห่งอนาคต
    นิทานที่วาดจากดินสอเทคโนโลยี 

ข้อที่ 6) ส่วนประกอบของนิทานอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง
    ตัวละคร ฉาก
    ตัวละคร ฉาก เนื้อหา การบันทึกเสียง
    การบันทึกเสียงเล่นนิทาน เพลง
    เนื้อหา ตัวละคร

ข้อที่ 7) โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างนิทานในบทเรียนนี้คือโปรแกรมอะไร
    โปรแกรมMicrosoft word
    โปรแกรมMicrosoft Exel
    โปรแกรมMicrosoft PowerPoint
    โปรแกรมPhotoshop

ข้อที่ 8) โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในบทเรียนนี้ใช้เวอร์ชั่นอะไร
    Microsoft PowerPoint 2010
    Microsoft PowerPoint 2007
    Microsoft PowerPoint 2013
    Microsoft PowerPoint 2011

ข้อที่ 9) เครื่องมือโปรแกรมMicrosoft PowerPoint เมนูใดที่ใช้ในการวาดรูปตัวละครและฉาก
    แทรก – รูปภาพ
    แทรก – รูปร่าง
    แทรก – ภาพตัดปะ
    แทรก –  SmartArt 

ข้อที่ 10) โลโก้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 คือ