บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
ชื่อ นายสุภาพ บริบูรณ์
ชื่อเล่น ครูแอร์
ที่อยู่ 62 ม.8 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
สถานะ สมรส มีบุตร 2 คน


ประวัติการศึกษา
1.ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุวรรณวาส
2.มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
3.ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ช่างไฟฟ้า
4.ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ช่างไฟฟ้ากำลัง
5.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ ช่างอุตสหกรรไฟฟ้า
6.ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คอมพิวเตอร์ศึกษา
7.ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาลัยราชภัฎเชียงใหม่ หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
1.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (พ.ศ.2545)
2.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (พ.ศ.2547)
3.นักจัดรายการวิทยุ รายการคืนชีวิตสิ่งแวดล้อม 93.25 MHz (พ.ศ.2545-2552)
4.เขียนบทความให้หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ (พ.ศ.2545-2552)
5.วิทยาการด้านสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2545-2552)
6.ครู โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พ.ศ.2552-2556)
7.ครู โรงเรียนวัดดอนชัย (พ.ศ.2556-2558)
8.ครู โรงเรียนบ้านโป่งน้อย (พ.ศ.2558-ปัจจุบัน)

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์