บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

เป็น บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ซึ่งจะมีเนื้อหาทั้งหมด 6 บทเรียน ดังนี้

  บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง และ
บทที่ 6 การสร้างนิทาน


ซึ่งในบทเรียนออนไลน์นี้ จะมีสื่อ ได้แก่ ตัวอักษร ภาพ วีดีโอ แล้วมีการทำแบบทดสอบ และ มีประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ใช้ในการเรียนการสอนวิชา คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

มาตรฐานการเรียนรู้
        ง  3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1.อธิบายองค์ประกอบของการสร้างนิทานได้ (K)
2.อธิบายหลักการออกแบบ การวางแผนการสร้างนิทานได้ (K)
3.อธิบายการทำงานของโปรแกรมMicrosoft PowerPointได้ (K)
4.อธิบายเมนูเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPointได้ (K)
5.อธิบายขั้นตอนการวาดภาพ การเพิ่มลูกเล่น เช่น การเคลื่อนไหว เพิ่มเสียง ให้ภาพที่วาด ในนิทานด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPointได้ (K)
6. มีทักษะในการวางแผนโครงร่างของการสร้างนิทาน (P)
7.มีทักษะการออกแบบตัวละครและฉากในการสร้างนิทาน (P)
8.มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint (P)
9.มีทักษะการสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint (P)
10.นักเรียนทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีพฤติกรรมในการทำงานตามขั้นตอน (A)
11.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างชิ้นงานสตอรี่บอร์ด ออกแบบตัวละครและฉากในนิทาน (A)
12.นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจที่จะจัดการชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย (A)
13.นักเรียนเห็นประโยชน์ในการนำโปรแกรมมาช่วยในการสร้าง
ชิ้นงาน(A)

 

 

 

ขนาดหน้าจอมาตราฐานที่เหมาะสม 1024x768  

หมายเหตุ ควรโหลดคู่มือประกอบการเรียนการสอน
และการเรียนการสอนจะใช้โปรแกรม เวอร์ชั่น Microsoft PowerPoint 2010

คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์มีทั้งหมด 6 เล่ม สามารถดาวน์โหลดได้ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์