บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

รวมองค์ประกอบของนิทาน
            ในบทเรียนที่ผ่านมา จะเป็นการสร้างตัวละคร สร้างฉากนิทาน การเพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร การเปลี่ยนฉาก และการบันทึกเสียงการบรรยาย ซึ่งทั้งหมดเราจะนำมาสร้างนิทานให้สมบูรณ์ด้วยการรวมองค์ประกอบของนิทานด้วยใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint แล้วทำการบันทึกในรูปแบบวีดีโอ
            การรวมองค์ประกอบของนิทานมี ดังนี้
1. เปิดงานไฟล์การสร้างฉากขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมตั้งค่าการเปลี่ยนฉาก
2. แทรกตัวละครในฉากนิทานที่ได้สร้างขึ้นมา
3. เพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวละครพร้อมตั้งค่า
4. แทรกเสียงการบรรยายแต่ละฉากพร้อมตั้งค่า
5. แทรกข้อความและเพลงประกอบฉาก
6. ทดสอบนิทานพร้อมบันทึกเป็นรูปแบบวิดีโอ

1. เปิดงานไฟล์การสร้างฉากขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมตั้งค่าการเปลี่ยนฉาก2. แทรกตัวละครในฉากนิทานที่ได้สร้างขึ้นมา

 

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์