บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

บทที่ 6 เรื่อง การสร้างนิทาน

เนื้อหา
            เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนิทานด้วยใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint มีการสร้างฉาก แทรกตัวละครนิทาน เสียงเพลง เสียงการบรรยาย และการเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวละครการเปลี่ยนฉาก  และการบันทึกนิทานที่สร้างในรูปแบบวีดีโอ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (Knowledge)
1.อธิบายเมนูเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ที่ใช้ในการวาดภาพในนิทานได้ (K)
2.อธิบายขั้นตอนการวาดภาพในนิทานด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ได้ (K)
3. อธิบายขั้นตอนการเพิ่มลูกเล่น เช่น การเคลื่อนไหว เพิ่มเสียง ให้ภาพที่วาด ได้ (K)

ด้านทักษะกระบวนการ (Process)
1. มีทักษะในการวางแผนโครงร่างของการสร้างนิทาน (P)
2. มีทักษะการออกแบบตัวละครและฉากในการสร้างนิทาน (P)
3. มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint (P)
4. มีทักษะการสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint
(P)

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์(Attitude)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.มุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีวินัย  
3.ใฝ่เรียนร
ู้ 
      

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์