บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

บทที่ 6 เรื่อง การสร้างนิทาน

เนื้อหา
            เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างนิทานด้วยใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint มีการสร้างฉาก แทรกตัวละครนิทาน เสียงเพลง เสียงการบรรยาย และการเพิ่มการเคลื่อนไหวของตัวละครการเปลี่ยนฉาก  และการบันทึกนิทานที่สร้างในรูปแบบวีดีโอ
จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (Knowledge)
1.อธิบายเมนูเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ที่ใช้ในการวาดภาพในนิทานได้ (K)
2.อธิบายขั้นตอนการวาดภาพในนิทานด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ได้ (K)
3. อธิบายขั้นตอนการเพิ่มลูกเล่น เช่น การเคลื่อนไหว เพิ่มเสียง ให้ภาพที่วาด ได้ (K)

ด้านทักษะกระบวนการ (Process)
1. มีทักษะในการวางแผนโครงร่างของการสร้างนิทาน (P)
2. มีทักษะการออกแบบตัวละครและฉากในการสร้างนิทาน (P)
3. มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint (P)
4. มีทักษะการสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint
(P)

ด้านเจตคติ (Attitude)

1.นักเรียนเห็นประโยชน์ในการนำโปรแกรมมาช่วยในการสร้างชิ้นงาน(A)

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.มุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีวินัย  
3.ใฝ่เรียนร
ู้ 
      

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์