บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

การแทรกเสียงในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint
จะเป็นการใช้แทบเมนู แทรก เสียง จะมีอยู่ 3 รูปแบบ คือ

            1. เสียงจากแฟ้ม... คือ จะนำไฟล์เสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์นำมาแทรกลงในโปรแกรม Microsoft PowerPointซึ่งจะต้องมีไฟล์ที่มีรูปแบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น
            2. เสียงจากภาพตัดปะ... คือ ไฟล์เสียงที่มีอยู่ในโปรแกรมMicrosoft PowerPoint พร้อมใช้งาน
            3. บันทึกเสียง... คือ การที่เราบันทึกเสียงลงสู่โปรแกรมMicrosoft PowerPoint โดยตรง

การแทรกเสียงจากเมนูแทรก เสียง เสียงจากแฟ้ม... มีวิธีการดังนี้
1. ไปที่แทบเมนูแทรก
2. ไปคลิกที่เสียง แล้วเลือกเสียงจากแฟ้ม...
3. เลือกตำแหน่งที่เก็บเสียง
4. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ
5. กดปุ่มแทรก
  

การแทรกเสียงจากเมนูแทรก เสียง เสียงจากภาพตัดปะ... มีวิธีการดังนี้
1. ไปที่แทบเมนูแทรก ไปคลิกที่เสียง แล้วคลิกที่เสียงจากภาพตัดปะ...
2. เลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ แล้วคลิกหนึ่งครั้ง ก็จะได้ไฟล์เสียงที่ต้องการ     


การแทรกเสียงจากเมนูแทรก เสียง บันทึกเสียง... มีวิธีการดังนี้  (ควรต่อไมโครโฟนให้เรียบร้อย)
1. ไปที่แทบเมนูแทรก
2. ไปคลิกที่เสียง แล้วคลิกที่เสียงจาก บันทึกเสียง...
3. จะปรากฏหน้าต่างบันทึกเสียง
4. กดปุ่ม สีแดง เพื่อทำการบันทึกเสียงจากนั้นกดปุ่ม ตกลง