บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

ตัวอย่างการวาดภาพฉากนิทาน
            ขั้นตอนการวาดฉากนิทาน
ขั้นตอนที่ 1. ออกแบบฉากนิทานในกระดาษด้วยดินสอ ในลักษณะของฉากต่างๆ ในนิทาน
   

ขั้นตอนที่ 2 แสกนรูปภาพวาดที่ได้ออกแบบ หรือ ใช้กล้องดิจิตอล มือถือ ถ่ายรูปแล้วนำเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3 เปิดโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ขึ้นมาแล้วเลือกพื้นที่ทำงานให้เป็นเค้าโครงที่ว่างเปล่า แล้วตั้งค่าหน้ากระดาษ 16:9
ขั้นตอนที่ 4 รูปภาพวาดลงในพื้นที่ทำงานเพื่อเป็นแบบในการใช้รูปร่างในการวาดภาพให้คล้ายกับต้นฉบับที่ได้ออกแบบเอาไว้
เปิดโปรแกรมโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ ไปเมนูหน้าแรก และเค้าโครง ตั้งค่าที่เค้าโครงที่ว่างเปล่า ก็จะได้พื้นที่ทำงาน

ตั้งค่ากระดาษให้เป็น 16 : 9 ซึ่งเป็นขนาดที่รองรับการนำเสนอในยุคปัจจุบัน


เพิ่มจำนวนหน้ากระดาษเท่ากับฉากที่ได้ออกแบบไว้

ขั้นตอนที่ 5 แทรกรูปภาพที่ได้ออกแบบไว้ เลือกแทรกรูปร่างที่ใกล้เคียงกับภาพที่ได้ออกแบบไว้ แล้วดัดรูปร่าง การว่างรูปร่างต่างๆ เข้าด้วยกัน พร้อมลงสี เส้นและพื้นรูป
ขั้นตอนที่ 6 นำรูปภาพแต่ละชนิดที่วาดไว้นำมาจัดเรียงให้สมดุล

 

ตัวอย่างฉากที่ 1 ฉากนำเรื่อง

ฉากที่ 2 กระต่ายท้าเต่าแข่งวิ่ง

ฉากที่ 3 กระต่ายกับเต่าเริ่มแข่งวิ่งกัน

ฉากที่ 4 กระต่ายนอนหลับใต้ต้นไม้

ฉากที่ 5 เต่าเข้าเส้นชัยกระต่ายแพ้

 

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์