บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

แนะนำเครื่องมือสร้างฉากนิทาน ของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint

สร้างและตกแต่งฉากนิทาน
            การสร้างฉากนิทาน ในบทเรียนนี้ จะใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint ในเมนูแทรก รูปร่าง จะมีอยู่หลายรูปแบบ ดังภาพด้านล่างนี้
วิธีการเข้าใช้งานรูปร่างสำหรับวาดภาพ
1.ไปที่เมนูแทรก
2. คลิกที่ปุ่มรูปร่าง
3. เลือกใช้รูปร่างต่างๆ


 

การบอกลักษณะของการใช้รูปร่างต่างๆ

รูปร่างต่างๆ

ความหมาย

สำหรับแสดงรูปร่างที่ใช้ล่าสุด

 

สำหรับการใช้เส้นวาด

 

สำหรับวาดรูปสีเหลี่ยม

สำหรับวาดรูปพื้นฐาน เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม แทรกตัวอักษร เครื่องหมายต่างๆ เป็นต้น

สำหรับวาดลูกศรแบบต่างๆ

สำหรับวาดรูปร่างสมการ

สำหรับวาดรูปแผนผังลำดับงาน

สำหรับวาดดาวและแบนเนอร์

สำหรับการเขียนการบรรยายภาพ

สำหรับทำปุ่มปฏิบัติการ เช่น การเชื่อมโยง การแทรกวีดีโอ เสียง เป็นต้น

 

เมื่อเราเลือกใช้เมนูแทรกรูปร่างแล้วเลือกใช้รูปร่างใดๆ นั้น ในแทบเมนูเครื่องมือจะมีแทบเมนูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแทบชื่อว่ารูปแบบซึ่งแทบเมนูนี้จะเป็นการตกแต่งรูปร่างที่เลือกมา เช่น การใส่สีของเส้น เพิ่มขนาดของเส้น เป็นต้น

เมื่อเราไปคลิกที่เมนู รูปแบบ จะปรากฏภาพเครื่องดังนี้

 

            ถ้าเราจะเริ่มวาดภาพด้วยรูปร่าง ให้เราแทรก รูปร่าง ที่ต้องการ แล้วเลือกที่รูปร่างนั้น จะเพิ่มเมนูรูปแบบ ดังที่กล่าวมา
            1. เลือกที่รูปร่าง แล้วเลือกเมนูรูปแบบ
            2. ไปที่แก้ไขรูปร่าง
            3. ไปที่แก้ไขจุด พร้อมที่จะดัดรูปร่างให้เป็นรูปร่างที่เราต้องการ

การเพิ่มสี เส้น ให้กับรูปร่าง

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์