บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

บทที่ 4 เรื่อง สร้างฉากนิทาน
เนื้อหา
            เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างเป็นการวาดฉากนิทาน ด้วยใช้เมนู แทรกรูปร่าง ของ โปรแกรมMicrosoft PowerPoint แล้วมีการลงสีฉากของนิทาน จะมีการรวมวัตถุให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วมีการบันทึกฉาก การใส่กล่องข้อความ ชื่อเรื่องของนิ
ทาน


จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge)

1.อธิบายเมนูเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ที่ใช้ในการวาดภาพในนิทานได้ (K)
2.อธิบายขั้นตอนการวาดภาพในนิทานด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ด้ (K)
3.อธิบายขั้นตอนการเพิ่มลูกเล่น เช่น การเคลื่อนไหว เพิ่มเสียง ให้ภาพที่วาด ได้ (K)

     
ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

1.มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPointในการวาดภาพในนิทาน (P)
2.มีทักษะในการวางแผนโครงร่างของการสร้างนิทาน (P)
3.มีทักษะการออกแบบตัวละครและฉากในการสร้างนิทาน (P)
4.มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint
(P)

ด้านเจตคติ (Attitude)

1.นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจที่จะจัดการชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย (A)

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.มุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีวินัย  
3.ใฝ่เรียนร
ู้ 
          

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์