บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
            คือการเพิ่มการเคลื่อนไหวให้ตัวละครในนิทานที่ได้สร้างขึ้นมาว่าจะให้เคลื่อนไหวอย่างไรและทิศทางใดสามารถกำหนดเวลาได้ โดยมีวิธีการดังนี้
            1. แทรกรูปภาพที่ได้วาดไว้ลงในพื้นที่ทำงาน แล้วให้คลิกเลือกตัวนิทาน จากนั้นให้ไปเลือกแทบเมนู ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกการเคลื่อนไหวให้ตัวนิทาน


            2. เลือกรูปแบบภาพเคลื่อนไหว จะปรากฏภาพนี้ขึ้นมาให้เลือกการเคลื่อนไหวได้ตามใจ            3. เราสามารถตั้งค่าการเคลื่อนไหวได้ เช่น ตั้งความเร็ว เวลาเป็นต้น ด้วยที่เลือกที่รูปภาพ แล้วไปที่แทบเมนูภาพเคลื่อนไหว จากนั้น คลิกเมนูที่ชื่อว่า บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วจากปรากฏบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว แล้วสามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ เช่น การกำหนดเวลา 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์