บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

ตัวอย่างการวาดภาพตัวละคร
            ขั้นตอนการวาดตัวละครในนิทาน
ขั้นตอนที่ 1. ออกแบบตัวละครในนิทานในกระดาษด้วยดินสอ ในลักษณะต่างๆ ของตัวละครในนิทาน
 

   

ขั้นตอนที่ 2 แสกนรูปภาพวาดที่ได้ออกแบบ หรือ ใช้กล้องดิจิตอล มือถือ ถ่ายรูปแล้วนำเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3 เปิดโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ขึ้นมาแล้วเลือกพื้นที่ทำงานให้เป็นเค้าโครงที่ว่างเปล่า
ขั้นตอนที่ 4 รูปภาพวาดลงในพื้นที่ทำงานเพื่อเป็นแบบในการใช้รูปร่างในการวาดภาพให้คล้ายกับต้นฉบับที่ได้ออกแบบเอาไว้

 

เปิดโปรแกรมโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ไปเมนูหน้าแรก และเค้าโครง ตั้งค่าที่เค้าโครงที่ว่างเปล่า ก็จะได้พื้นที่ทำงาน


แทรกรูปภาพที่ได้ออกแบบไว้

 

ขั้นตอนที่ 5 เลือกแทรกรูปร่างที่ใกล้เคียงกับภาพที่ได้ออกแบบไว้ แล้วดัดรูปร่าง การว่างรูปร่างต่างๆ เข้าด้วยกัน พร้อมลงสี เส้นและพื้นรูป

 

 

 

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์