บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

บทที่ 3 เรื่อง สร้างตัวละครในนิทาน


เนื้อหา
            เรียนรู้เกี่ยวกับสร้างตัวละครในนิทาน เป็นการวาดตัวละครด้วยใช้เมนู แทรกรูปร่าง ของ โปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้วมีการตกแต่งลงสีตัวละครจะมีการรวมวัตถุให้เป็นชิ้นเดียวกันแล้วมีการบันทึกตัวละคร การทำใช้ตัวละครเคลื่อนไหวเพิ่มลูกเล่นให้ตัวละครในนิทาน

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge)

1.อธิบายเมนูเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ที่ใช้ในการวาดภาพในนิทานได้ (K)
2.อธิบายขั้นตอนการวาดภาพในนิทานด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ได้ (K)
3.อธิบายขั้นตอนการเพิ่มลูกเล่น เช่น การเคลื่อนไหว เพิ่มเสียง ให้ภาพที่วาด ได้ (K)

     
ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

1.มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ในการวาดภาพในนิทาน (P)
2.มีทักษะในการวางแผนโครงร่างของการสร้างนิทาน (P)
3.มีทักษะการออกแบบตัวละครและฉากในการสร้างนิทาน (P)
4.มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint
(P)

ด้านเจตคติ (Attitude)

1.นักเรียนมีความสนใจ ตั้งใจที่จะจัดการชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย (A)

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.มุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีวินัย  
3.ใฝ่เรียนร
ู้ 
          

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์