บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

 

เครื่องมือของโปรแกรม
            มารู้จักแทบเมนูต่างๆของ โปรแกรม Microsoft PowerPoint


หมายเลขที่ 1  มีไว้สำหรับ คัดลอก วาง ตัด ชิ้นงานที่เราได้สร้างขึ้นมา

หมายเลขที่ 2  สร้างภาพนิ่งเพิ่ม การปรับเค้าโครงหน้ากระดาษ ตั้งค่าของพื้นที่ทำงาน

หมายเลขที่ 3  ตกแต่งตัวอักษรข้อความ ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ เปลี่ยนสีตัวอักษร สร้างเงาตัวอักษร เปลี่ยนขนาดของตัวอักษร

หมายเลขที่ 4  จัดรูปแบบข้อความ เพิ่มเลขหัวข้อ ทิศทางของข้อความ จัดชิดซ้าย ชิดขวา จัดกึ่งกลาง กระจายข้อความให้เท่ากัน

หมายเลขที่ 5  แทรกรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต จัดเรียงวัตถุ เติมสีรูปร่าง สีเส้นของรูปร่าง สร้างลักษณะพิเศษของรูปร่าง

 

 

มารู้จักหน้าที่ของเครื่องมือแทบหน้าแรก


รูป

หน้าที่การทำงาน

เครื่องมือตัด มีไว้สำหรับตัดข้อความ ชิ้นงานเพื่อย้ายไปที่เราต้องการนำสิ่งที่ตัดไปวางไว้

เครื่องมือเป็นคำสั่งสำหรับวางสิ่งที่ตัดมาหรือคัดลอกมา

เครื่องมือเป็นคำสั่งสำหรับคัดลอกข้อความหรือชิ้นงานเพื่อทำสำเนางานชิ้นนั้นๆ

เพิ่มภาพนิ่งสำหรับสร้างพื้นที่ทำงานหน้าต่อไป

เปลี่ยนรูปแบบอักษร

เปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร (B ทำตัวหนา) (I ทำตัวเอียง)
(U ขีดเส้นใต้) (S ทำเงาตัวอักษร)

การเพิ่ม – ลด ขนาดของตัวอักษร

เปลี่ยนสีตัวอักษร

จัดรูปแบบข้อความ ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา จัดข้อความให้เท่ากัน

แทรกรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต

จัดเรียงวัตถุอยู่บน ล่างของวัตถุหลายชิ้น

เติมสีวัตถุ สีเส้นกรอบรูปร่าง ลักษณะพิเศษของรูปร่าง


 


หมายเลขที่ 1 เป็นแทรกงานต่างๆ เช่น ตาราง รูปภาพภายนอกโปรแกรม รูปภาพภายในโปรแกรม ภาพต่างๆ

หมายเลขที่ 2 เป็นแทรกภาพประกอบ เช่น รูปร่าง โฟรชาร์จ แผนภูมิกราฟต่างๆ

หมายเลขที่ 3 เป็นเชื่อมโยงภายในตัวโปรแกรมไปหน้าต่างๆ และลิ้งไปสู่ไฟล์ภายนอก เช่น เว็บไซต์

หมายเลขที่ 4 เป็นแทรกกล่องสำหรับพิมพ์ข้อความ หัวท้ายกระดาษ อักษรศิลป์ วันที่และเวลา หมายเลขภาพนิ่ง

หมายเลขที่ 4 เป็นแทรกสัญญาลักษณ์ต่างๆ วีดีโอ เสียง ลงในพื้นที่ทำงาน

มารู้จักหน้าที่ของเครื่องมือแทบแทรก


รูป

หน้าที่การทำงาน

แทรกรูปภาพ ลงในพื้นที่ทำงาน รูปภาพ คือ รูปภาที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ รูปตัดปะ คือรูปภาพที่อยู่ในโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์อยู่แล้ว

แทรกรูปร่าง เรขาคณิต ซึ่งบทเรียนนี้จะใช้มากเพราะใช้วาดรูปตัวละครในนิทาน และฉากของนิทาน

แทรกกล่องข้อความที่จะพิมพ์ข้อความลงไปในพื้นที่ทำงาน

แทรกเสียงลงในพื้นที่ทำงาน

แทรกข้อความที่มีตัวอักษรที่สวยงามเหมาะสำหรับการทำหัวข้อ

เพิ่มเติมเครื่องมือที่ใช้บ่อยมากในการสร้างนิทาน คือ เมนูรูปร่าง


รูปร่าง สำหรับการวาดภาพจะมีรูปร่างมากสำหรับในการวาด

การแทรกเสียง ที่จะเป็นเพลง เสียงบรรยาย สามารถเลือกได้ หรืออาจจะบันทึกเสียงได้เลย

 

 


หมายเลขที่ 1 เป็นการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนที่จะสร้างชิ้นงาน

หมายเลขที่ 2 ชุดรูปแบบพื้นหลังที่มีให้เลือกใช้

หมายเลขที่ 3 มีการเพิ่มเติมสี ลักษณะเพิ่มเติมให้กับพื้นหลัง

 คลิกที่ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 


หมายเลขที่ 1 เป็นการแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแผ่นชิ้นงาน

หมายเลขที่ 2 เป็นลักษณะการเปลี่ยนหน้าของหน้าพื้นที่การทำงานแต่ละหน้า

หมายเลขที่ 3 การกำหนดค่าเวลาในการเปลี่ยนหน้าพื้นที่การทำงาน

 

การเปลี่ยนหน้าพื้นที่การทำงานเพิ่มเติมให้คลิกที่ปุ่ม สามเหลี่ยมชี้ลง

 

 


หมายเลขที่ 1 เป็นการแสดงตัวอย่างการเคลื่อนไหวของวัตถุ

หมายเลขที่ 2 เป็นลักษณะการเปลี่ยนเคลื่อนที่ของวัตถุ

หมายเลขที่ 3 เพิ่มภาพเคลื่อนไหว การเปิดบานหน้าต่างของการตั้งค่าภาพการเคลื่อนไหว บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวคลิกเพื่อกำหนดค่าต่างๆ ได้

 

2.1 การเปลี่ยนวัตถุการเคลื่อนที่ของวัตถุ ด้วยคลิกที่ สามเหลี่ยมชี้ลง


หมายเลขที่ 1 เป็นการนำเสนอสิ่งที่ได้สร้างขึ้น หรือกดปุ่ม F5 ที่แป้นพิมพ์ หรือรูป  ทางด้านล่างซ้ายมือของหน้าจอ

หมายเลขที่ 2 การตั้งค่าการนำเสนอ

หมายเลขที่ 3 การตั้งค่าการนำเสนอ

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์