บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

 

 

บทที่ 2 เรื่อง แนะนำโปรแกรมMicrosoft PowerPoint

เนื้อหา
        เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint การใช้งานเครื่องมือต่างๆ สำหรับงานการนำเสนอผลงาน การเพิ่มหน้าการทำงาน การบันทึกงาน ประเภทต่างๆ การแทรกรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว การวาดภาพ การเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ในโปรแกรมที่สอดคล้องกับการสร้างนิทานในบทเรียนนี้


จุดประสงค์การเรียนรู้


      ด้านความรู้ (Knowledge)

1.อธิบายการทำงานของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ได้ (K)

2.อธิบายเมนูเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint ได้ (K)

      ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

1.มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือของโปรแกรมMicrosoft PowerPoint(P)

2.มีทักษะการสร้างผลงานโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint (P)

  ด้านเจตคติ (Attitude)

  1.นักเรียนทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีพฤติกรรมในการทำงานตามขั้นตอน (A)
  2.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างชิ้นงานสตอรี่บอร์ด ออกแบบตัวละครและฉากในนิทาน (A)

   

  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  1.มุ่งมั่นในการทำงาน
  2.มีวินัย  
  3.ใฝ่เรียนรู้ 
            

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์