บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟพาวเวอร์พอยต์
บทที่ 1 เล่าเรื่องเมืองนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>องค์ประกอบของนิทาน
>>ออกแบบนิทาน
>>นิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>ตัวอย่างนิทานอิเล็กทรอนิกส์
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 2 แนะนำโปรแกรม
Microsoft PowerPoint
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รู้จักโปรแกรม
>>ส่วนประกอบของโปรแกรม
>>เครื่องมือของโปรแกรม
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 3 สร้างตัวละครในนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างตัวละคร
>>สร้างตกแต่งตัวละคร
>>บันทึกตัวละคร
>>เพิ่มลูกเล่นให้ตัวละคร
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 4 สร้างฉากนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>เครื่องมือสร้างฉากนิทาน
>>สร้างตกแต่งฉากนิทาน
>>บันทึกฉากนิทาน
>>เพิ่มลูกเล่นในการเปลี่ยนฉาก
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 5 การบันทึกเสียง
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>การบันทึกเสียง
>>การใช้โปรแกรมช่วยอัดเสียง
>>การแทรกเสียงในนิทาน
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน
บทที่ 6 การสร้างนิทาน
>>จุดประสงค์การเรียนรู้
>>รวมองค์ประกอบของนิทาน
>>เพิ่มข้อความและเสียงในนิทาน
>>เพิ่มการเคลื่อนไหวในนิทาน
>>การบันทึกไฟล์เป็นวีดีโอ
>>แบบทดสอบระหว่างเรียน

บทที่ 1 เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน

เนื้อหา

      ความหมายของนิทาน องค์ประกอบของนิทาน หลักการออกแบบนิทานให้มีความสวยงาม  การวางแผนวางโครงร่างของนิทานก่อนสร้างนิทานอิเล็กทรอนิกส์แนะนำโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างนิทานอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (Knowledge)

  1. อธิบายองค์ประกอบของการสร้างนิทานได้ (K)
  2. อธิบายหลักการออกแบบ การวางแผนการสร้างนิทานได้ (K)

ด้านทักษะกระบวนการ (Process)

  1. มีทักษะในการวางแผนโครงร่างของการสร้างนิทาน (P)
  2. มีทักษะการออกแบบตัวละครและฉากในการสร้างนิทาน (P)

ด้านเจตคติ (Attitude)

1.นักเรียนทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีพฤติกรรมในการทำงานตามขั้นตอน (A)
2.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างชิ้นงานสตอรี่บอร์ด ออกแบบตัวละครและฉากในนิทาน (A)

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.มุ่งมั่นในการทำงาน
2.มีวินัย  
3.ใฝ่เรียนรู้ 
          

 

 

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เล่าเรื่องเมืองนิทาน ด้วยโปรแกรมพาวเวอร์พอยต์